Lähetä viesti

Tarinoita tuotteiden takana

Demecan ydinbisnestä on maatilojen ihmisten ja eläinten hyvinvointi

Haapavetisen Demecan visio on luoda maaseudun yrityksille elinvoimainen kasvuympäristö, joka tarjoaa kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikille ihmisille, missiona on parantaa maatilojen kannattavuutta tukemalla tilojen kestävää kasvua sekä ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia ja lupauksena on rakentaa maatiloille kestävää kasvua tarkastelemalla maatilaa kokonaisuutena.

Kotimaisen maatalouden asiatuntijayrityksen juuret ovat vahvasti maalla ja kokonaisuutta parantavien ja kasvua tukevien teknisten ja strategisten ratkaisujen tarpeen on yrityksen johto nähnyt ja kokenut kotitilallaan. He puhuvat kokemuksesta ja tietävät maatilan päivittäisen työmäärän ja sen erilaiset vaiheet.

Demecan tuotteet ovat syntyneet tarpeeseen ja niitä kehitetään ja niiden toimimista käytännössä testataan perhepiirissä olevalla maitotilalla ja pitkäaikaisten asiakastilojen kanssa yhteistyössä.

Biokaasulaitokset

Demeca maatilan biokaasulaitos, Reaktori sekä gFix- ja GPower -yksiköt

Demecan Biokaasulaitosten historia alkaa vuodesta 2002, kun Agronic Oy ja muutama muu haapavetinen yritys päätti kehittää ideaansa biokaasulaitosten valmistamisesta ja perusti Metaenergia Oy:n. Agronicin toimitusjohtajana tuolloin toiminut ja nyt Demecan hallituksen puheenjohtajana toimiva Urpo Kuronen on vahvasti biokaasulaitoskehityksen taustalla.

Biokaasulaitosta kehitettiin ja testattiin parin vuoden ajan ja ensimmäinen laitos on rakennettu vuonna 2005 Vuorenmaan maatilalle Haapavedelle. Vuodesta 2006 alkaen Biokaasulaitosta oli päävastuussa kehittämässä Demecan toimitusjohtaja Pekka Vinkki. Vinkin, Kurosen ja Agronicin työntekijöiden kehitystyön tuloksena rakennettiin Haapajärven ammattiopiston biokaasulaitos.

Demeca Oy:n Pekka Vinkki perusti automaatio-osaaja Lauri Penninkankaan kanssa syksyllä 2008.

Jo silloin oli selvää, että Demeca pyrkii yhdistämään maatilateknologian ja ottamaan siihen mukaan biokaasulaitosten kehittämisen. Demecan perustamisen lähtökohta oli, että rakentaa kokonaisuus, jossa maatiloille pystyttäisiin tarjoamaan huippulaatuista asiakaspalvelua, teknistä laatua ja jälkimarkkinointia.

Kun kotitilalle rakennettiin kahden robotin navetta, sen eri toimintojen rakentamisen myötä muotoutui myös Demecan nykyinen palveluvalikoima: Valmiita järjestelmiä avaimet käteen muutamissa päätuoteryhmissä: Ilmanvaihtoratkaisut, lannankäsittelyratkaisut, kuivitusjärjestelmät sekä biokaasuratkaisut.

Kehitystyötä eri tuoteryhmien parissa tehtiin vuosien ajan ja toiminta oli pienimuotoista, mutta vuonna 2015 Demecan omistajapohjaa laajennettiin ja omistajat hankkivat pääomistuksen Metaenergia Oy:stä sekä biokaasuliiketoiminnasta.

Suurin osa omistajista työskentelee yhtiössä ja henkilökuntaa on kokonaisuudessaan noin 50.

Ennen omistajapohjan muutosta oli rakennettu kaksi biokaasulaitosta ja tehty paljon tutkimus- ja testaustyötä. Vuonna 2015 alkoi todellinen kaupallinen kehitys, jossa olemassa olevat tutkimustulokset ja testilaitteet tuotteistettiin.

Demeca maatilan biokaasulaitos, Reaktori sekä gFix- ja GPower -yksiköt

Vuosina 2015-2016 Demeca otti etupainoista riskiä tuotekehitysinvestoinneissa ja yrityksessä tehtiin valtava määrä tunteja, joiden tuloksena Biokaasulaitos moduloitiin merikontteihin, suunniteltiin maanpäällinen teräsreaktori ja muotoiltiin asennustyylit. Silloin otettiin iso askel, mutta tuotekehitys jatkuu edelleen.

Vuonna 2016 myytiin ensimmäinen tuotteistettu Biokaasulaitos, joka rakennettiin vuonna 2017. Uusia biokaasulaitoksia on sen jälkeen toimitettu 10 ja rakenteilla on 8 laitosta parhaillaan.

Perusteellisen pohjatyön jälkeen Biokaasulaitoksen kehittäminen on ollut enemmänkin hienosäätöä ja moduulien mukaan tuomista. Kehityskohteet eivät tietysti lopu ja ratkaisuja tuleekin parantaa kokoajan jatkuvan parantamisen hengessä.

Matkan varrella on otettu rohkeita riskejä, joissa laboratorio-olosuhteissa testattu projekti on viety käytäntöön. Suupohjan Perunalaaksossa oleva Biokaasulaitos on Demecan ensimmäinen pelkällä perunalla toimiva laitos.

Viimeisin kehitystyö on ollut Biometaanin jalostus- ja tankkausyksikkö. Ensimmäinen yksikkö on otettu käyttöön alkuvuodesta 2021. Vuorenmaan maatilalla tankkaa Valion maitoauto, tilan väki, Demecan yrittäjiä ja myös muiden kuluttajien määrä kasvaa kokoajan. Kesäkuussa 2022 biokaasutankkauksen piirissä on yli 30 henkilöautoa.

Lannankäsittely ja lietepumput hyödyntävät Biokaasulaitoksen tarpeisiin kehiteltyä tekniikkaa

Demecan päätuoteryhmät ovat syntyneet tarpeesta saada maatilan laitteet ja työn sujuminen toimiviksi ja ne liittyvät toisiinsa. Lietepumppu kehitettiin ensin Biokaasulaitoksen tarpeita varten, mutta se on otettu käyttöön myös muissa pumppaamista vaativissa kohteissa maatiloilla.

Syöttöpumpun tuotekehityksen lähtökohta oli murskaava, homogenisoiva syöttöpumppu, jolla navetasta tuleva liete saataisiin Biokaasulaitokseen tasalaatuisena.

Asiakkaita kuuntelemalla havaittiin, että navetoiden lietekuiluissa oli ongelmia. Demeca alkoi soveltaa samaa pumppua lietteen kierrätykseen.

Murskaavalla Kaira-pumpulla selvitetään turve- ja heinäpaakut kuiluista ja kierrätetään lietettä, jolloin työaikaa ei kulu kuilujen sekoittamiseen ja tasalaatuinen liete on helpompaa käsitellä myös lietteenlevityskalustolla. Samalla lannoitusvaikutus ja nurmirehun hygienia tehostuu, kun liete on mahdollisimman homogeenista.

Samalla pumpulla liete voidaan pumpata lietesäiliöön tai Biokaasulaitokseen.

Kaikki tilalla tapahtuva liittyy lietteeseen. Biokaasulaitos maatilalla vaatii pohtimaan, miten liete saadaan perimmäisestä kuilusta varmasti ja tasaisesti koko ajan Biokaasulaitokseen, miten antibioottimaito erotetaan robotilta, millainen ruokinta ja kuivitus tilalla on, kuinka pitkää heinää kuiluun menee ja millaiset kuivalantaolosuhteet tilalla on.

Kuivituksen automatisointi vapauttaa arvokasta työaikaa

Kuivituksen automatisointia on kehitetty jo vuodesta 2008 lähtien. Pihattonavetoissa oli paljon automatisoituja työvaiheita, mutta raskas ja fyysinen päivittäinen kuivitus oli edelleen käsityötä.

Pekka kysyi Esko-isältä kotitilan uuden navetan rakentamisen aikaan, aiottiinko halli tosiaankin kuivittaa käsityönä. Kysymyksestä lähti rakentumaan automaattisen kuivituslaitejärjestelmän kehitystyö.

Demecan kehittämällä kuivitusjärjestelmällä kuivike saadaan ilman käsityötä kuivana ja tuoreena suoraan makuualustalle haluttu määrä.

Eläimillä on aina puhdas ja kuiva makuualusta sekä puhdas ja tuore kuivike. Kuiviketta ei tarvitse enää varastoida parsissa. Utareterveys, sorkkaterveys ja elinikätuotos paranevat jatkuvan kuivituksen ansiosta.

Automatisoitu laitteisto on kevyt ylläpitää ja vapauttaa siihen käytettyjä työtunteja muuhun työhön.

Renki on automatisoidun kuivitusjärjestelmän uusin versio. Lantakuivitukseen kehitetty laite työskentelee itsenäisesti ennalta ohjelmoitujen työkiertojen mukaan ja annostelee juuri oikean määrän kuiviketta eläinten makuualustoille.

Kuivituslaitteen ympärille voidaan toimittaa ja rakentaa kokonainen kuivitusjärjestelmä, joka sisältää laajimmillaan sekoittavan ja purkavan kuivikevarastosiilon, täyttökuljettimen, kiskoradan ripustusjärjestelyineen, tarvittavat porttijärjestelyt, kiskovaihteet sekä täyttö- ja latauspisteen.

Hyvä ilmanvaihto vaikuttaa ihmisten ja eläinten viihtyvyyteen ja parantaa tuottoa

Demecan luonnolliset ilmanvaihtoratkaisut ovat kehittyneet erilaisten kohteiden ja asiakastarpeiden kautta palvelemaan kaikenlaisia maatiloja.

Ensimmäisiä painovoimaisia ilmanvaihtoja tehtiin jo 2000-luvun alussa. Uusiin navettoihin alkoi tulla käyttöön painovoimainen ilmastointi vuoden 2005 tienoilla. Huippuimurit ja lämmöntuottolaitteet jätettiin pikkuhiljaa pois, rakennusten korkeudet kasvoivat ja toivat lisää ilmatilaa. Navetan sisälämpötilaa haluttiin alentaa. Vanhat navetat olivat eläimille liian lämpimiä.

Vuonna 2012 Demeca kehitti asiakkaiden tarpeisiin mataliin ja vanhoihin navettoihin toimivat avattavat kennoikkunat, joiden avulla moninkertaistettiin tuloilman saanti. Saatu palaute oli niin hyvää, että Demeca alkoi tosissaan markkinoimaan ilmanvaihtosaneerauksia tiloille. Saneerausprojekteja on tehty yli tuhat. Demeca oli merkittävässä roolissa koko tämän markkinan synnyttämisessä.

Demeca-ilmanvaihtoratkaisuiden tärkein tehtävä on tehostaa luontaista ilmanvaihtoa ja lisätä tuottavuutta ja eläinten viihtyvyyttä.

Maatiloilla tehdyt tutkimukset ja asiakkaiden palaute kertovat, että hengitystiesairaudet vähentävät tuotosta ja kasvua, ja kostea ja liian lämmin sisäilma edistävät bakteeritoimintaa ja lisäävät utaretulehdusriskiä.

Parantamalla sisäilmaa saadaan suoran tuotoksen kasvun lisäksi merkittäviä säästöjä lääkintä- ja eläinlääkärikuluissa. Äänetön ilmanvaihto ilman huippuimureita vähentää meluperäistä stressiä ja lisää tuottavuutta. Myös kärpästen määrä navetassa vähenee, kun ilmanvaihto toimii optimaalisesti. Lämpöstressi on myös vakava tilanne nautaeläimelle ja se vaikuttaa suoraan eläimen hyvinvointiin ja näkyy tuotoksessa. Lehmillä maitotuotoksen laskuna ja lihakarjalla kasvun hidastumisena.

Huolto on ennakointia ja tuotekehitystä

MX6A7173

Demecalla on oma huolto-organisaatio, jota myyntijohtaja Sami Vinkki kuvaa ylläpidoksi, tuotetueksi ja ennakoinniksi. Toki yllättäviä rikkoontumisiakin laitteisiin aina tulee ja niihinkin pyritään reagoimaan nopeasti ja ketterästi. Automatisoidut laitteet, joissa on liikkuvia osia tarvitsevat ylläpitoa, että ne toimivat oikein, kustannustehokkaasti ja ovat pitkäikäisiä.

Huoltopalvelun avulla tehdas saa suoran palautteen mahdollisesta tarpeesta kehittää tuotteita laitteiston toimivuuden suhteen.

Ennakointia tukee laitteistojen etäkäyttö, jonka avulla Demeca pääse laitteisiin nettiyhteyden avulla ja näkee niiden toimivuuden tai mahdollisen vian. Etäkäyttö nopeuttaa vikatilanteen hoitamista ja säästää kuluissa. Asiakkaat ovat monesti hyvin perillä omien laitteidensa tekniikasta, ja heitä on helppo etäkäytön avulla auttaa ongelmatilanteissa. Automaatiotekniset asiat ovat yleensä juuri niitä ongelmia joihin maatilalla ei ole osaamista ja etähallinta tuo niihin asioihin helpotusta.

Biokaasulaitoksissa se on ollut käytössä alusta lähtien ja kuivituslaitteisiin ja muihin tuotteisiin sen on kehitteillä.