Mädätysjäännöksen kuivajakeen käyttö

Mädätysjäännöksen kuivajae tuo lisämahdollisuuksia maatilojen lannoitelogistiikkaan ja lannoituksen suunnitteluun. Mädätysjäännöksen kuivajae soveltuu myös hyvin nautojen kuivikkeeksi.

 

Kuivajaetta muodostuu separoitaessa biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä ruuviseparaattorilla. Toisin kuin esimerkiksi jätevedenpuhdistamoilla, karjatilojen separointi ei edellytä kemikaalilisäyksiä. Nurmen kuidut mahdollistavat hyvän separointituloksen ns. suoralla separoinnilla. Separoinnin etuna on ravinteiden siirtyminen eri jakeisiin. Kuivajakeen fosforipitoisuus on Demecan asiakastiloilla ollut 1,4 – 4,2 kertainen lietelantaan nähden ja 2,4 – 14,5 kertainen mädätysjäännöksen nestejakeeseen verrattuna.

Mädätysjäännöksen kuivajae on huomattavan tasalaatuista, joten myös levitystulos saadaan tasaiseksi. Myös nestejakeen levitettävyys parantuu, koska sen viskositeetti on lietelantaa ja separoimatonta mädätysjäännöstä alhaisempi.

Fosforiasetuksen (64/2023) 8 § mahdollistaa fosforin tasauksen viiden vuoden jaksoissa. Vuosittaisen fosforilannoituksen enimmäismäärästä voidaan poiketa lannoittamalla käyttämällä toisina vuosina vähemmän fosforia. On siis mahdollista esimerkiksi nostaa fosforitasoja kuivajakeella nurmea perustettaessa ja käyttää seuraavina vuosina lannoitukseen mädätysjäännöksen nestejaetta tai apulantaa. Järjestely tuo lisää mahdollisuuksia lannoituksen ja lannoitelogistiikan suunnitteluun.

Nitraattiasetuksen (1250/2014) 10.4 §:n mukaisesti (k)uivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan levitysaikana säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa. Levitysaika on huhtikuusta lokakuun loppuun. Tämä mahdollistaa kuivajakeen siirron pelloille odottamaan levitystä jo siinä vaiheessa, kun peltoja ei vielä pysty muokkaamaan ja kevätkiireet eivät ole alkaneet. On hyvä huomioida, että neljän viikon säilytys levitysaikana ei tarkoita virallista aumausta. Tällaisesta säilytyksestä ei siis tarvitse tehdä aumausilmoitusta, eivätkä sitä koske aumauksen rakenteelliset vaatimukset.

 

Mädätysjäännöksen kuivajae soveltuu hyvin myös nautojen kuivikkeeksi. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen Recycled manure solids as a bedding material: Udder health, cleanliness and integument alterations of dairy cows in mattress stalls mukaan separoidun lietelannan kuivikekäytöllä lehmillä oli vähemmän hiertymiä ja utareet olivat puhtaammat verrattuna kuiviketurpeen käyttöön. Tutkimuksessa separoidun kuivikkeen kuiva-ainepitoisuus oli keskimäärin 25 prosenttia. Tutkimuksessa ei havaittu eroja solujen määrässä turpeen tai separoidun lietelannan välillä, joskaan pientä vaikutusta utaretulehduksiin ei voitu täysin poissulkea.

Separoitu mädätysjäännös soveltuu vielä paremmin kuivikkeeksi, kuin separoitu lietelanta. Biokaasulaitos vähentää merkittävästi suurinta osaa bakteereista, kuten kolibakteereita ja listeriaa (Nag et al.). Demecan asiakastiloilla separoidun mädätysjäännöksen kuiva-ainepitoisuus on vaihdellut 35 ja 42 prosentin välillä. Kuivajae on siis ollut selvästi kuivempaa kuin Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa käytetty kuivajae. On perusteltua arvioida, että kuivempi kuivike on parempi eläimille. Käytettäessä Demecan Renki-kuivituslaitetta kuivike on aina tuoretta ja tasaisesti levitetty kuivike kuivuu vielä parressa. Separoidun mädätysjäännöksen etuna on myös pölyämättömyys kuivitettaessa.

 

Lähteet:

Frondelius, L., Lindeberg, H., & Pastell, M. (2020). Recycled manure solids as a bedding material: Udder health, cleanliness and integument alterations of dairy cows in mattress stalls. Agricultural and Food Science, 29(5), 420–431. https://doi.org/10.23986/afsci.95603

Nag r. et al. Evaluation of pathogen concentration in anaerobic digestate using a predictive modelling approach (ADRISK). Science of Total Environment 800 (2021) 149574 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149574

Lue lisää biokaasulaitoksesta

LUE LISÄÄ

Lisää kirjoituksia