Tietoa biokaasusta

Ota biokaasutermit haltuun ja
tutustu aiheeseen tarkemmin.

Tietoa biokaasusta

Mitä biokaasu on?

Biokaasua muodostuu erilaisten mikro-organismien ”ruokaillessa” ja hajotessa hapettomassa tilassa eli biokaasu reaktorissa. Mikrobit muuttavat biomassan kaasuksi eli mikrobien ravintona toimivat rasvat, hiilihydraatit, proteiinit muuttuvat niiden toimesta metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Hajotuksen tuloksena syntyy metaania sisältävää biokaasua sekä erinomaista lannoitetta ja orgaanista ainesta sisältävää mädätysjäännöstä. Prosessia kutsutaan myös nimellä anaerobinen käsittely, biokaasutus tai mädätys.

Biokaasu on kaasuseos, joka sisältää noin 40-70 % metaania, noin 30-60 % hiilidioksidia ja pieninä pitoisuuksina mm. rikkiyhdisteitä. Biokaasu on uusiutuva biopolttoaine ja energialähde, jonka ympäristöedut ovat merkittävät. Biokaasua hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa ja siitä voidaan jalostaa ajoneuvojen polttoainetta eli biometaania (CBG).

Metaani on voimakas kasvihuonekaasu ja vapaasti ilmakehään päästessään 20-70 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi. Kun prosessissa muodostuva biokaasu otetaan talteen ja käytetään hyödyksi, voidaan kasvihuonekaasuja vähentää merkittävästi. Biokaasua on luonnossa ja sitä muodostuu kosteikoissa, vesistöjen pohjakerroksissa ja eläinten suolistossa. Biokaasun tuottamiseen on erilaisia teknisiä vaihtoehtoja, kun yrityksemme biokaasulaitos. Kun biokaasuprosessi hoidetaan laadukkaasti, anaerobisen käsittelyn avulla lannan ja muiden biohajoavien syötteiden hajuhaitat ja kasvihuonepäästöt vähenevät, sekä niiden hygieenisyys paranee samassa prosessissa, kun tuotetaan puhdasta energiaa eli biokaasua.

 

Miksi biokaasua tuotetaan?

Suomi maana tavoittelee hiilineutraaliutta 2030-luvulla, joten uusiutuvan energian tuotanto on merkittävässä roolissa kasvihuonekaasujen vähentämisessä ja ravinteiden kierrätyksessä. Biokaasuprosessi mahdollistaa maatilalla tehokkaan ravinteiden kierrätyksen, omavaraisen energiatuotannon sekä biometaanin jalostus vähentää liikenteen ja teollisuuden päästöjä. Lisäksi Suomi tavoittelee biokaasun tuotannon nostamista 4:ään TWh vuoteen 2030 mennessä. Suomen biokaasun tuotanto on ollut pitkään noin 1 terawattituntia (TWh) usean vuoden ajan. Suomen hallitus asetti tavoitteen budjetti- ja ilmastoneuvotteluiden yhteydessä syksyllä 2021.

Biokaasu on kotimaista, uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiaa, joka on ratkaisu liikenteeseen, energiatuotantoon, maatalouteen sekä teollisuuteen. Vuonna 2021 biokaasu tuotettiin pääosin puhdistamolietteestä, biojätteestä sekä kaatopaikkakaasuista, joka hyödynnettiin 60 prosenttisesti lämmön tuotantoon. Suomen biokaasun tuotantopotentiaali on eri arvioiden mukaan noin 10-25 TWh vuositasolla. Syötteitä laitoksissa vuonna 2030 Suomessa on arvioitu olevan lantana noin 4,7 miljoonaa tonnia, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja noin 300000 tonnia, kasvibiomassoja noin 900000 tonnia, biojätteitä noin 600000 tonnia sekä lietteitä vajaa 600000 tonnia. Biokaasun tuotannon nostamisella tavoitellaan hiilidioksidipäästövähennyksiä liikenne-, maatalous- ja jätesektorilla. Lisäksi halutaan parantaa huoltovarmuutta ja lisätä kansallista energia- ja ravinneomavaraisuutta. Tavoitteesta noin 2,5 TWh pyritään suuntaamaan tieliikenteeseen.

 

Biokaasun tuotanto maatilalla

Suomessa maatilan biokaasulaitoksia on tällä hetkellä (12/2023) toiminnassa noin 30 maatilakohtaista biokaasulaitosta. Tällä hetkellä Suomessa on rakennusvaiheessa 17 laitosta, joista 11 on maatilakohtaisia biokaasulaitoksia. Suomessa maatiloilla muodostuu lantaa noin 17,1 miljoonaa tonnia sekä ylijäämänurmia 1,5 miljoonaa tonnia, jotka sisältävät lähes 83 000 tonnia typpeä sekä 22 000 tonnia fosforia. Maatilojen syötteiden biokaasupotentiaali on merkittävä, jonka on arvioitu olevan noin 4 terawattituntia (TWh). Laskelmassa ei ole otettu huomioon biokaasun tuotantoa varten viljeltyjä peltobiomassoja ja on arvioitu, että niitä voitaisiin rehun ja ruoan tuotantoa haittaamatta tuottaa energiaa biokaasuna usean terawattitunnin verran (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry). Maatila pystyy hyödyntämään biokaasun tuotannossa tuotantoeläinten lietelantaa, ylijäämänurmea, olkea sekä kuivalantaa. Biokaasun tuotanto vaatii ympäristöluvan, johon maatilayritys hankkii asiantuntijapalveluita lupaprosessin sujuvoittamiseksi. Maatilan hyöty biokaasun tuotannossa on omavarainen energiatuotanto, lannoitehyöty, lannan separointi biokaasu prosessin yhteydessä sekä hajuhaitan vähentyminen. Biokaasuprosessi hajottaa suurimman osan valkuaisaineisiin sitoutuneesta typestä tai mineralisoituu ammoniumtypeksi, jota kasvit voivat helpommin hyödyntää. Maatilan on mahdollista ottaa vastaan ulkopuolisia syötteitä säännösten mukaisesti. Biokaasu tuotannon aloittaminen vaatii mm. syötemäärien, energiakulutuksen, tekniikan sekä kannattavuuden selvitystyön. Lisäksi biokaasulaitoksen rakentamista varten vaaditaan ympäristölupa ja hankkeelle on mahdollista hakea investointitukea Ruokavirastosta.

 

Lähde: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Biokaasu sanasto

Mitä tarkoittaa CHP-laitos ja jakeluvelvoite? Biokaasuun liittyvät termit voivat olla hankalia ja biokaasuun liittyvä asia uutta. Tutustu biokaasualan keskeisiin termeihin, ja opiskele lisätietoa biokaasusta.

SANASTO

 

Biokaasulaskuri

Mitä biokaasulaitoksen hankinta edellyttää? Voisiko maatilasi olla sopiva biokaasun tuotantoon? Täytä maatilasi tiedot ja saat heti arvion maatilasi biokaasupotentiaalista. Biokaasulaskuri on helppo täyttää.

LASKURI

 

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää energiantuotantoon, energian säästöön tai energiatehokkuuden parantamiseen liittyviin investointeihin. Maatilan biokaasulaitos hankkeeseen on mahdollista saada 50 % investointitukea Ruokavirastosta. Tutustu tukiehtoihin, määrään sekä tee investointitukihakemus Hyrrä-asiointipalvelussa.

Maatalouden investointituet

 

Ympäristölupa

Tarvitaanko hankkeeseesi ympäristölupaa tai YVA-menettelyä? Tutustu ELY-keskuksen sivuilla ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, sähköverkkoon liittymistä sekä kaasun varastointia ja siirtoa koskeviin asioihin. Demeca biokaasuasiantuntija neuvoo sinua hankkeen lupa-asioiden eteenpäin viemisessä.

LUVAT JA MENETTELYT

 

Verotus

Kaikkien biokaasun tuottajien on rekisteröidyttävä riippumatta tuotantotavasta. Biokaasun tuottajien on rekisteröidyttävä verovelvollisiksi OmaVerossa ennen toiminnan aloittamista. Jos biokaasun tuotanto on enintään 1 GWh kalenterivuodessa, tuottajan on rekisteröidyttävä biokaasun pientuottajaksi. Tuotantoraja on laitoskohtainen. Biokaasun pientuottajan kaasu on verotonta paikallisessa käytössä. Lue lisää verotuksesta Verottajan sivulta.

VEROTUS

 

Biokaasun kestävyys

Vuoden 2024 alusta voimaan tulleen kestävyyslain muutoksen myötä kestävyysjärjestelmän hyväksyntää voivat hakea myös yli 1 GWh vuodessa biokaasua tuottavat toiminnanharjoittajat, joiden laitosten kokonaislämpöteho on alle 2 MW. Lue lisää kestävyyslaista ja kestävyysjärjestelmän hakemisesta Energiaviraston sivuilta.

ENERGIAVIRASTO