Information om biogas

Få koll på biogastermerna och
läs mer om ämnet.

Information om biogas

Vad är biogas?

Biogas uppstår när olika mikroorganismer ”äter” och faller sönder i ett syrefritt tillstånd, det vill säga i en biogasreaktor. Mikroberna omvandlar biomassan till gas, det vill säga de fetter, kolhydrater och proteiner som mikroberna använder som näring konverteras till metan och koldioxid. Sönderdelningen ger biogas som innehåller metan samt en rötningsrest som är utmärkt gödsel med organiskt innehåll. Processen kallas även för anaerob behandling, biogasning eller rötning.

Biogas är en gasblandning med cirka 40–70 % metan, cirka 30–60 % koldioxid och små halter av bland annat svavelföreningar. Biogas är ett förnybart biobränsle och en energikälla med märkbara miljöfördelar. Biogas utnyttjas för produktion av värme och el och den kan förädlas till fordonsbränsle, biometan (CBG).

Metan är en kraftig växthusgas och om den släpps ut fritt i atmosfären är den 20–70 gånger kraftigare än koldioxid. När den biogas som uppstår i processen tas tillvara och används, kan man minska utsläppen av växthusgaser avsevärt. Biogas förekommer i naturen och den bildas i våtmarker, bottenlagren i vattendrag och djurs tarmsystem. Det finns olika tekniska alternativ för att producera biogas, till exempel vårt företags biogasanläggning. När biogasprocessen sköts på ett högkvalitativt sätt, minskar luktolägenheterna och växthusutsläppen från gödsel och andra bionedbrytbara inmatningar tack vare den anaeroba behandlingen. Samtidigt blir de mer hygieniska i samma process när man tillverkar ren energi, det vill säga biogas.

 

Varför produceras biogas?

Finland eftersträvar som land koldioxidneutralitet på 2030-talet, så produktionen av förnybar energi spelar en viktig roll för minskningen av växthusgaser och återvinningen av näringsämnen. Biogasprocessen möjliggör på lantgården en effektiv återvinning av näringsämnen, självförsörjande energiproduktion samt förädling till biometan, vilket minskar utsläppen från trafiken och industrin. Dessutom strävar Finland efter att öka biogasproduktionen till 4 TWh före år 2030. Finlands biogasproduktion har länge legat på cirka 1 terawattimme (TWh). Den finska regeringen satte hösten 2021 målet i samband med sina budget- och klimatförhandlingar.

Biogas är inhemsk, förnybar och utsläppssnål energi som är en lösning för trafiken, energiproduktionen, lantbruket och industrin. År 2021 producerades biogas främst av reningsverksslam, bioavfall samt deponigaser, som utnyttjades till 60 procent för värmeproduktion. Produktionspotentialen för biogas i Finland ligger enligt olika uppskattningar på en årsnivå om cirka 10–25 TWh. År 2030 har det uppskattats att inmatningarna i de finska anläggningarna är cirka 4,7 miljoner ton gödsel, cirka 300 000 ton sidoflöden från livsmedelsindustrin, cirka 900 000 ton växtbiomassa, cirka 600 000 ton bioavfall samt knappt 600 000 ton slam. Genom att öka produktionen av biogas eftersträvar man minskade koldioxidutsläpp inom trafik-, lantbruks- och avfallssektorn. Dessutom vill man förbättra försörjningsberedskapen och öka den nationella självförsörjningen beträffande energi och näringsämnen. Av detta mål strävar man efter att rikta in cirka 2,5 TWh till vägtrafiken.

 

Produktion av biogas på lantgård

I Finland finns det för närvarande (12/2023) cirka 30 gårdspecifika biogasanläggningar i drift på lantgårdar. För närvarande byggs 17 anläggningar i Finland och av dessa är 11 gårdspecifika biogasanläggningar. I Finland uppstår det cirka 17,1 miljoner ton gödsel på gårdarna samt 1,5 miljoner ton överskottsgrönfoder, vilka innehåller nästan 83 000 ton kväve och 22 000 ton fosfor. Biogaspotentialen hos inmatningarna på lantgårdarna är märkbar och uppskattas årligen uppgå till cirka 4 terawattimmar (TWh). I kalkylen beaktas inte åkerbiomassa som odlas för biogasproduktion och det har uppskattats att man kunde producera flera terawattimmar energi genom att utnyttja dessa för energi utan att störa produktionen av foder och näring (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry). Lantgården kan utnyttja flytgödsel från produktionsdjur, överskottsgrönfoder samt torrgödsel för biogasproduktionen. Produktion av biogas förutsätter ett miljötillstånd för vilket jordbruksföretaget skaffar experttjänster för en smidigare tillståndsprocess. Lantbrukets nytta av biogasproduktion är en självförsörjande energiproduktion, gödselnytta, gödselseparation i samband med biogasprocessen samt minskade luktolägenheter. Biogasprocessen bryter ner största delen av det kväve som bundit sig till proteiner eller mineraliserar det till ammoniumkväve, som växterna lättare kan nyttja. Jordbruket kan ta emot externa inmatningar i enlighet med föreskrifterna. För att börja med produktion av biogas måste man utreda bland annat inmatningsvolymer. energiförbrukning, teknik samt lönsamhet, varefter gården ansöker om miljötillstånd och investeringsstöd för projektet.

 

Källa: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Biogasordlista

Vad betyder CHP-anläggning och distributionsskyldighet? Läs om de centrala termerna inom biogasbranschen och lär dig mer om biogas.

ORDLISTA

 

Biogaskalkylator

Vad krävs för att köpa en biogasanläggning? Kan din gård vara lämplig för biogasproduktion? Fyll i dina gårdsuppgifter så får du omedelbart en uppskattning av din gårds biogaspotential. Biogaskalkylatorn är lätt att fylla.

KALKYLATOR

 

Investeringsstöd

Investeringsstöd kan beviljas för investeringar som gäller energiproduktion, energibesparing eller energieffektivisering. Projektet med en biogasanläggning på gården är berättigat till 50 procents investeringsstöd från Livsmedelsverket. Läs mer om villkoren för stödet och stödbeloppet och lämna in en ansökan om investeringsstöd i e-tjänsten Hyrrä.

INVESTERINGSSTÖD

 

Miljötillstånd

Kräver ditt projekt ett miljötillstånd eller MKB-förfarande? Läs mer om förfarandet för miljökonsekvensbedömning, anslutning till elnätet samt lagring och överföring av gas på NTM-centralens webbplats. Demecas biogasexpert hjälper dig med projekttillstånd.

TILLSTÅND OCH FÖRFARANDEN

 

Skatt

Alla biogasproducenter i Finland måste registrera sig, oavsett produktionssätt. Biogasproducenter ska registrera sig som skattskyldiga i MinSkatt innan de inleder sin verksamhet. Om biogasproduktionen inte överstiger 1 GWh per kalenderår ska producenten registrera sig som småskalig producent av biogas. Produktionsgränsen är anläggningsspecifik. Gas från en liten biogasproducent är skattefri för lokalt bruk. Läs mer om beskattningen på Skatteförvaltningens webbplats

SKATT

 

Hållbarhet inom biogas

Till följd av den ändring av hållbarhetslagen som trädde i kraft i början av 2024 kan även verksamhetsutövare som producerar mer än 1 GWh biogas per år med en sammanlagd tillförd effekt på mindre än 2 MW ansöka om godkännande av hållbarhetssystemet. Läs mer om hållbarhetslagen och ansökan om hållbarhetsprogram på Energimyndighetens webbplats.

HÅLLBARHET