Biogasanläggning

Demeca biogasanläggning för lantgårdar är ett energieffektivt och Finländsk innovation.

Den energieffektiva Demeca biogasanläggningen för lantgårdar utför en omsorgsfull förbehandling som möjliggör en effektiv och riklig produktion av biogas. Demeca biogasanläggningarna är modulära vilket betyder att du kan modifiera, bygga ut och vid behov flytta anläggningen. 

Biogasanläggningens funktion i kalla förhållanden har testats och anskaffningen är lönsam även med en skälig mängd djur. Produktion av biogas är ett betydelsefullt framsteg för att minska växthusgaser och nyttja näringscykeln. 

Demeca lantgård biogasanläggning

Keskitalo gård har modigt utvecklat sin verksamhet.

Med biogasanläggningen gården är självförsörjande på el- och värmeproduktion.

Demeca biogasanläggningen kommer från Finland.

Försäljning, planering, installation, service och reservdelar finns nära. Vi tillhandahåller förebyggande distansservice som underlättar övervakningen av biogasanläggningen. Bekvämt Demeca serviceavtal säkerställer att biogasanläggningen hålls i funktion utan ett separat serviceabonnemang. Biogasanläggningen omfattar ett distanshanteringssystem som serviceteamet använder för att avhjälpa fel med en distansanslutning.

Produktion av biogas

Demecas tekniken kan biogasanläggningen matas med både våta och torra fraktioner. Biogasanläggningens huvudkomponent är stallgödsel och du kan även tillföra till exempel överårigt foder, som ofta är svårt att bortskaffa. Inmatningen förbehandlas i biogasanläggningens gFeed-enhet. Den omsorgsfulla förbehandlingen möjliggör en effektiv och riklig produktion av biogas.

Slammet från ladugården krossas till en jämn och flytande massa med Demeca Kaira-slampumpen och pumpas från ladugården till gMix-enheten. Fastgödsel kan enkelt tillföras via den krossande inmatningsanordningen från utsidan till gFeed-enheten. gFeed-inmatningsanordningen öppnas med fjärrkontroll. gFeed-inmatningsanordningen behandlar torrfodret genom att öka växtdelarnas yta, vilket möjliggör en effektiv bakterieverksamhet. Homogenisering vid produktion av biogas innebär att biogasprocessen tillförs våta och torra inmatningar, som förädlas till en finfördelad blandning. Sedan pumpas det färdiga fodret in i biogasreaktorn för rötning.

Rötningen ger biogas som i huvudsak utgörs av metan och koldioxid + en liten mängd andra gaser, till exempel svavelföreningar. Reaktorns biofilter avlägsnar ur gasen effektivt illaluktande svavelföreningar som stör den fortsatta förädlingen. Biogasanläggningen eller rötningsresten luktar inte i omgivningen och det rejekt som sprids ut på åkrarna medför inga luktolägenheter. Biogasen renas och torkas i anläggningens reaktor i maskinrummet. Efter behandling och trycksättning är biogasen klar för att matas till en generator för el- och värmeproduktion. Den el och värme som produceras för lantgårdens bruk produceras med en generator som installerats i gPower-enheten och vid sträng kyla kan man producera ytterligare värme med en gasbrännare i värmepannan. Anläggningen avger ett svagt surr i den omedelbara närheten och luktolägenheter förekommer inte. Utsläppen från förbränningen omfattar bara koldioxid och vattenånga. Koldioxiden härstammar från de växter som växer på åkrarna, ett förnybart råmaterial, och den anses förbindas tillbaka i nya växter som växer. Därför är biogas en helt koldioxidneutral energiform och även annars helt utsläppsfri. Biogas är en miljövänlig energiform i alla faser.

Biometan

Gasen kan vidarebehandlas till exempel till fordonsbränsle i en separat gFuel-enhet, som kan anslutas till alla Demeca biogasanläggningar även i efterhand. Den brinnande komponenten i gasen är metan, vars halt ökas till den nivå som behövs för användning genom att avlägsna koldioxid och vatten ur gasen. Den uppkomna gasen trycksätts och lagras i gastankar, varifrån den kan tankas i fordonen med tankningsmätaren eller säljas vidare i gascontainer. Tillverkning och försäljning av biobränsle ger lantgårdarna nya affärsmöjligheter.

Demecas biogasanläggningar genererar energi och pengar. Se själv!

Följ i realtid energiproduktionen i och miljöverkningarna från Demecas biogasanläggningar.

Fyll i blanketten och du får en inloggningslänk per e-post. Länken är personlig och gäller i 30 dagar. Läs integritetspolicyn här

Marketing by

Biogasexperten hjälper dig, ta kontakt!

Tillsammans kartlägger vi den bästa lösningen för din gård, 

vi utför omfattande kalkyler för anskaffning av en biogasanläggning.

Sami Vinkki
Försäljning ledare

+35844 328 3603
Johannes Linna
+35844 750 5146

E-postadress: förnamn.efternamn@demeca.fi