Biogasanläggning

Kiintomädätys®-biogasanläggningen nyttjar på ett energieffektivt sätt flytgödsel från produktionsdjur samt torra matningsflöden. Blandningen inuti reaktorn påverkar gasproduktionen och främjar kontakten mellan mikrober och matningsflödet.

Demecas biogasanläggning producerar energi och euron

Säkerställ en energieffektiv och pålitlig biogasproduktion med hjälp av Demecas Kiintomädätys®-biogasanläggning. Du kan enkelt dagligen följa energiproduktionen i biogasanläggningen. Ett bekvämt Demeca-serviceavtal säkerställer biogasanläggningens funktion utan någon separat serviceorder. Biogasanläggningen omfattar ett distanshanteringssystem som serviceteamet använder för att avhjälpa fel med en distansanslutning.

 • CHP-anläggning 20-200 kW
 • Processvolym 600-2800 m3
 • Paddelomrörare (+propelleromrörare)
 • Energieffektiv biogasanläggning
 • Patenterat biofilter
 • Biogaspanna 225-380 kW

Cirkulation av näringsämnena på lantgården

Effektivisera cirkulation av näringsämnena på lantgården genom gödselhantering och biogasproduktion. Biogasprocessen bryter ner största delen av det kväve som bundit sig till proteiner eller mineraliserar det till ammoniumkväve, som växterna lättare kan nyttja.

Självförsörjande energi

Genom att vara självförsörjande beträffande energiproduktionen är det enklare att förutse företagsverksamheten, landsbygdens livskraft förbättras och användningen av fossila bränslen minskar.

Övergripande service

Demeca ger dig övergripande service: Försäljning, produktion, installation, service- och reservdelstjänster, planering samt produktutveckling. Våra värderingar styr våra handlingar. Vi känner lantbruksverksamheten och vi levererar biogasanläggningarna nyckelfärdiga.

Så här fungerar biogasanläggningen

Produktion av biogas

Biogasproduktionen sker i biogasanläggningens mest synliga del, under reaktorns gaskåpa, i ett syrefritt tillstånd och vid en kontrollerad temperatur. Biogasproduktionen är en kontinuerlig process som åstadskoms av de bakterier som rötar inmatningen. Rötningen ger biogas som i huvudsak utgörs av metan och koldioxid samt små mängder andra gaser, till exempel svavelföreningar. Reaktorns patenterade biofilter avlägsnar effektivt illaluktande svavelföreningar som stör den fortsatta förädlingen. På gården minskar lukterna, eftersom flytgödslet pumpas direkt till biogasanläggningen. Utbytet av gas påverkas av reaktortekniken och driften av reaktorn.

 • Kiintomädätys®-tekniken

  Biogasanläggningens huvudkomponent är gödsel från produktionsdjur och du kan även tillföra till exempel överårigt grönfoder, som ofta är svårt att bortskaffa. Dessutom kan du nyttja externa inmatningar såsom avfallsbiomassa från livsmedelsindustrin.

  Råslammet krossas till en jämn och flytande massa med Demeca Kaira-slampumpen och pumpas genom en värmeväxlare till reaktorn. I reaktorn blir råslammet och de torra fraktionerna till en rötningsrest som även kallas för ”rejekt”.

 • gFeed – Förbehandling av torrinmatning

  Torra fraktioner förbehandlas i anläggningens gFeed-enhet genom att krossa och homogenisera dem med vätskefraktionerna, varefter den homogeniserade massan, som lätt sönderdelas i bioprocessen, pumpas till reaktorn för rötning. gFeed-enheten behandlar den torra inamtningen varvid växtdelarnas specifika areal växer, vilket möjliggör en effektiv bakteriefunktion. Med fasta ämnen kan man uppnå en nästintill dubbel gasproduktion. Vid matning av de torra inmatningarna är det bra att eftersträva ett jämnt flöde, så för deras del kan utbytet av gas påverkas av hur materialen lagras på lantgården.

 • Kaira-slampump – Förbehandling av slam

  Demecas lösning pumpas flytslammet direkt till biogasanläggningen från ladugårdens pumpbrunn, vilket betyder att flytslammet är så färskt som möjligt. Kaira-slampumpen tillsammans med en tryckhöjningspump matar in slam från ladugården till anläggningen. Kaira-slampumpen homogeniserar slammet och effektiverar på detta vis gasproduktionen via värmeväxlaren i anläggningens maskinrum.

 • gPower - El- och värmeproduktion

  En förbränningsmotor använder gasen som bränsle och roterar en elgenerator. dvs. biogaspanna (225–380 kW). Utöver elen tar man tillvara spillvärme och värmen i avgaserna från generatorn. Ytterligare värme kan produceras med en gasbrännare i en separat värmepanna. Utsläppen är endast vattenånga och koldioxid. Den producerade elen kan användas själv och dessutom kan man sälja el till riksnätet.

  Alla huvudkopplingar i anläggningen och styrningar av anordningarna har koncentrerats till ett utrymme där de är lätta att underhålla och komma åt. Anläggningen är kopplad till ett fjärranvändningssystem och kan hanteras och styras var du än befinner dig.

 • gFuel – Biometanförädling

  Den trefasiga membranförädlingen (50–100 Nm3/h) av biometan till fordonsbränsle sker i en separat Demece gFuel-enhet. gFuel-enheten placeras i närheten av biogasanläggningen.

 • gCompress – Trycksättning av biometan

  Efter förädling trycksätts gasen (300 bar) i gCompress-enheten i närheten av tankstationen och lagras i gastankar, varifrån den kan tankas direkt i fordon via tankningsmätaren eller säljas vidare i gascontainer. Tankstationen, betalterminalen samt Tukes-tillstånden levereras av Demeca.

   

Stöd och service i anläggningsprojektet

Via oss får du energi- och lönsamhetskalkyler. Dessutom får du hjälp med ansökning om miljötillstånd, bygglov samt investeringsstöd. Demeca har de bästa experterna inom lantbruk.

Keskitalo gård har modigt utvecklat sin verksamhet

Godkänn cookies om videon inte visas.

Ta reda på lantgårdens biogaspotential.

Frågor och svar

 • Hur mycket kostar en biogasanläggning?

  Totalpriset för en biogasanläggning bestäms av de valda egenskaperna och utrustningsmodulerna, såsom rötningsreaktorns storlek och markarbeten. Tekniken och helheten i projektet avgör lönsamhet och pris. Kraftvärmeverken (el- och värmeproduktion) kostar cirka 800 000–1 500 000 euro. Raffinerings-, trycksättnings- och bränsletankstation för biogas 700 000–2 000 000 euro. Större anläggningskomplex prissätts från projekt till projekt. Investeringen i biogasanläggningen berättigar till 50 procents investeringsstöd från Livsmedelsverket i Finland.

 • Vad förutsätter anskaffningen av en biogasanläggning?

  Biogasanläggningen behöver en tillräcklig mängd inmatningar för att den ska kunna producera biogas på ett lönsamt och energieffektivt sätt. Demecas minsta reaktorstorlek är 600 m3 och den största är 2800 m3. Biogasanläggningen nyttjar på ett energieffektivt sätt flytgödsel från produktionsdjur samt torra matningsflöden. Du kan utreda din lantgårds biogaspotential med kalkylatorn.

 • Vilken nytta ger en biogasanläggning?

  Den dagliga driften av biogasanläggningen tar cirka 15 minuter. Biogasanläggningen kommer att effektivisera jordbruksarbetet till exempel när det gäller gödselspridning, gödsellogistik, optimering av gödsling på åkrar, rengöring av gårdar samt minskad service och underhåll av fliseldning. Vid optimering av gödsling bildas effektiviteten genom fördelningen av fosforhaltiga fasta ämnen exakt till de önskade blocken eller områdena. Slambassänger skalar inte, dvs det finns inget behov av riklig blandning, vilket sparar arbete. Partiklarna löses upp i vätskan, vilket gör att gödseltransporterna inte kräver lika mycket kraft från maskinerna. Vid spridning av stallgödsel kan antalet haverier minskas eftersom gödseln är flytande och större partiklar har lösts upp och separerats under biogasprocessen (höhyddor, stenar, stubbar). Torrsubstans (gFeed) kan utnyttjas från gården, vilket är ett utmärkt foder för biogasanläggningen, vilket innebär att ingen ytterligare lagring nödvändigtvis behövs. En biogasanläggning kräver alltså ingen extra arbetskraft.

 • Hur ofta måste biogasproduktionsanläggningen underhållas?

  Gården kan byta ut och underhålla till exempel slitdelar, oljor, pumpdelar och pluggar, men Demeca service hjälper till med dessa vid behov. Det är möjligt att köpa ett underhållsavtal för en biogasanläggning, vilket ger dig tillgång till våra omfattande experttjänster för optimering av biogasproduktionsprocessen. I detta fall är supporten också tillgänglig under jourtid.

  Vi följer regelbundet upp driften av våra avtalskunders biogasanläggningar på distans och planerar underhållet proaktivt. Detta säkerställer oavbruten kraftproduktion vid anläggningen med optimal effektivitet. I samband med idrifttagningen av biogasanläggningen erbjuder vi utbildning som underlättar det grundläggande underhållet och driften av anläggningen.

  Det är viktigt för användaren att förstå processens lagar på en allmän nivå för att undvika att saker som stör processen, såsom hämmare, kommer in i processen. Det handlar till exempel om antibiotika som kan bromsa den mikrobiella aktiviteten och i värsta fall stoppa matsmältningsprocessen.

 • Vad gör bioförgasning med slam med Demecas teknik?

  Med Demecas teknik och bioförgasning löses kvävet upp, spridbarheten underlättas, luktolägenheter minskar avsevärt och slam absorberas effektivt av växter och stannar inte kvar på växternas yta. Dessutom minskar behovet av blandningsslamtankar avsevärt (slamskalsskiktet förblir tunt), gödslingen kan optimeras med vätska och fasta ämnen och torrsubstansen kan kylas i fält (torrsubstanshalt över 30 %). Enligt studier minskar ogräsfröets groning avsevärt (lupinfrögroningen minskade med mer än 95 % enligt studien). Vid bioförgasning bryts större partiklar ner eller separeras från slam (hökojor, stenar, stubbar).

 • Är Demecas biogasanläggning energieffektiv?

  Demecas biogasanläggning har låg elförbrukning (2,5-3,5 % av den totala energin), effektiv värmeåtervinning från injektionsslam och stark värmeisolering av reaktor och mellangolv. Den energieffektiva biogasanläggningen Demeca farm utför noggrann förbehandling, vilket möjliggör en effektiv och riklig biogasproduktion. Demecas biogasanläggning är den mest energieffektiva på marknaden.

Intresserad? Kontakta oss

Biogasexperten hjälper

Tillsammans kartlägger vi den bästa lösningen

Begäran om kontakt